FemPlatz predstavlja treći izveštaj o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti u Srbiji za 2023. godinu. Kao i u prethodnim izveštajima, korišćena je struktura Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW konvencija), prilagođena nacionalnom kontekstu.

Iako je Srbija u prethodnom periodu usvojila važne zakone i politike u oblasti rodne ravnopravnosti što je pozitivna promena, praksa je i dalje neujednačena, nedostaju ključni mehanizmi za sprovođenje zakona, ne postoje jasne procene efekata primene usvojenih zakona, a u većini oblasti ne postoje rodno razvrstani podaci. Takođe, ne postoji jasan odgovor na anti-rodni diskurs i napade pojedinih aktera na sprovođenje obaveza unapređenja položaja žena.

Iako su obrazovanije, žene su i dalje manje zaposlene u odnosu na muškarce i konstantno čine većinu nezaposlenih u Srbiji.

Ako su zaposlene, zarađuju manje od muškaraca bez obzira na sektor u kom su zaposlene. Platni jaz u prosečnim zaradama se povećao na 14,4%.

Prosečno provedu duplo više vremena u obavljanju neplaćenih poslova. Žene su u većem riziku od siromaštva od muškaraca, a tek 25% žena su vlasnice nekretnine.

 U većini oblasti ostvarivanja prava žena ne beležimo značajne pozitivne promene i napredak, a izostaje i primena i ispunjavanje preporuka međunarodnih ugovornih tela. Primetne su stagnacija ili nazadovanje u brojnim oblastima. Na primer, u periodu od samo dve godine, između 2021. i 2023, Srbija je na listi Globalnog indeksa rodnog jaza (Global Gender Gap Index) pala sa 19. na 38. mesto.

Nalazi iz izveštaja pokazuju da su žene i dalje u neravnopravnompoložaju, posebno žene iz višestruko diskriminisanih grupa, da nema suštinskog ulaganja u rodnu ravnopravnost i da je Srbija još uvek daleko od izjednačavanja položaja žena u svim oblastima života.

Autorke izveštaja su dr Kosana Beker, Biljana Janjić i Andrijana Čović, a možete ga preuzeti na ovom linku.